Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT MBB B.V.

 

MBB B.V. is een middelgroot bouwbedrijf dat zich richt op nieuwbouw van woningen en utiliteiten. Wij zijn gevestigd op de Westkanaaldijk 19, 3606 AL te Maarssen. Ons algemeen e-mailadres is info@mbb.nl en onze website is bekend onder de naam www.mbb.nl.

Waarom deze verklaring

In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens wij verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MBB B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

MBB B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MBB B.V. en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MBB B.V. verstrekt. Deze persoonsgegevens kunnen verplicht of optioneel zijn. Verplichte gegevens zijn nodig om u de gevraagde service te kunnen verlenen.

MBB B.V. kan de volgende gegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

MBB B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en / of om schriftelijk ( per e-mail en / of per post ) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Uw persoonsgegevens kunnen eventueel in een later stadium gebruikt worden voor het toesturen van correspondentie en / of facturen.

Daarnaast kan MBB B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Bewaartermijn

MBB B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

MBB B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MBB B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechtsgronden

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

MBB B.V. kan zijn privacy statement wijzigen. Van elke wijziging wordt een aankondiging op onze website geplaatst.